Een project geboren op basis van meerdere vaststellingen 

Niettegenstaande de Sociale Verhuurkantoren (S.V.K.) reeds meerdere jaren bestaan, bleef de vraag voor het specifieke publiek van studenten onbeantwoord. In 2016 werd onder druk van de Brusselse Hoofdstedelijke regering dan ook het Sociaal Verhuukantoor voor Studenten (S.V.K.S.) opgericht, op basis van meerdere vaststellingen : het aantal studenten in Brussel blijft stijgen (om en bij de 90.000 personen), maar het aanbod aan huisvesting die voor hen is bestemd blijft over het algemeen ontoereikend, te duur en van bedenkelijke kwaliteit. Bovendien stelt het ontbreken aan enig wetgevend kader aangaande de verhuur van logementen een te groot aantal eigenaars impliciet vrij te handelen in het belang van de studenten.

Het is in deze sociale context dat het S.V.K.S. werd opgericht met de bedoeling een antwoord te bieden op de behoefte aan meer specifieke huisvesting : deze van studenten waarvan de inkomsten begrensd zijn.

Een eenvoudige werking 

Het specifieke objectief van de S.V.K.S. bestaat erin studenten met bescheiden inkomsten toe te laten in Brussel te wonen tegen een lagere prijs dan deze van de klassieke markt, waarbij de eigenaars een optimaal beheer van hun goederen wordt gegarandeerd. Om dit te doen neemt het Sociaal VerhuurKantoor voor Studenten goederen voor rekening van de eigenaars in beheer tegen een lagere prijs dan die van de markt, in ruil waarvoor zij dan van exclusieve voordelen genieten.

Een reeks niet verwaarloosbare voordelen voor de eigenaars

Indien de eigenaar de bepaling van een huurprijs lager dan de marktprijs en dat zijn goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beantwoordt aan de kwaliteitseisen inzake gezondheid, aanvaardt, zal hij tal van voordelelen kunnen genieten. Hierin zijn begrepen : een betrouwbaar doeltreffend huurbeheer, een gegarandeerde muur elke maan en elk jaar geïndexeerd zelfs ingeval van een ingebreke blijvende huurder of afwezigheid van bezetting van het logement, alsmede het jaarlijks onderhoud van de installaties en de herstelling van eventuele huurschade. Door het beheer van zijn goed toe te vertouwen aan het S.V.K.S. geniet de eigenaar bovendien van een korting op zijn onroerende voorheffing. Het spreekt voor zich dat de dienst door het S.V.K.S. aangeboden volledig gratis is voor de eigenaar en meer in het bijzonder een comfortabel alternatief is voor diegene die tijd tekort komt of buiten Brussel woont.

Een “prijs-kwaliteit” verslag zonder weerga voor de studenten

Voor de studenten die de hoofdzakelijke belanghebbenden zijn, is het voordeel duidelijk : het S.V.K.S. laat hen toe een logement te huren tegen een prijs lager dan die men op de klassieke woningmarkt aantreft. Bovendien zijn de expertise en het door het team van het S.V.K.S. aangeboden gratis advies toegespitst op de eigenheid van de materie en bieden zij werkelijk een toegevoegde waarde. Het S.V.K.S. garandeert studenten de gezondheid en de veiligheid van het logement.

Niettemin dient het te beantwoorden aan enkele criteria die onder andere de financiële situatie of nog het statuut van student, om kandidaat huurder te worden bij het Sociaal VerhuurKantoor voor Studenten.